• rozwód

 • separacja

 • alimenty

 • ustalenie miejsca pobytu dziecka

 • władza rodzicielska

 • podział majątku

 • zarządzenia opiekuńcze

 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa 

 • zakaz zarządu majątkiem wspólnym

 • Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

 • negocjacje 

 • zastępstwo procesowe

TwójPrawnik

 

 

PRAWO RODZINNE 

 

 

PRAWO CYWILNE

 • dochodzenie wierzytelności

 • sporządzanie umów 

 • spadki

 • zasiedzenie nieruchomości 

 • służebności 

 • skarga pauliańska

 • zniesienie współwłasności 

 • przywrócenie naruszonego posiadania 

 • negocjacje

 • zastępstwo procesowe

 • ochrona dóbr osobistych

 

 

PRAWO KARNE

 • zastępstwo procesowe przed: sądami i prokuratorami, policją, urzędami skarbowymi, urzędami celnymi w sprawach o przestępstwa i wykroczenia 

 • reprezentacja klienta w sprawach z zakresu Kodeksu karnego skarbowego: uchylanie się od opodatkowania, niezłożenie informacji organowi podatkowemu, niezłożenie wniosku o wpis, niewypłacenie podatku w terminie, naruszenie obowiązku prowadzenia ksiąg, nierzetelne prowadzenie ksiąg, niewpłacanie przez płatnika pobranego podatku, niezłożenie informacji podatkowej w terminie i inne

 

 

OBSŁUGA PRAWNA

PRZEDSIĘBIORCÓW  

 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki 

 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki 

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe lub stawkę godzinową

 • sprawy pracownicze

 • odmowa uznania zgłoszonych roszczeń

 • negocjacje i zawieranie umów

 • zastępstwo procesowe

 • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego 

 • negocjacje z wierzycielami 

 

 

UPADŁOŚĆ 

 • Upadłość konsumencka

 • Przygotowana likwidacja (pre-pack)

 • Upadłość przedsiębiorców

 • Restrukturyzacja

 • Negocjacje z wierzycielami 

 • Reprezentacja dłużnika i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym 

adwokat pruszków
adwokat pruszków
adwokat pruszków
adwokat pruszków
adwokat pruszków
adwokat pruszków